นายเลิศชัย     ธิวะโต           ประธานสภาเทศบาลตำบลวังยาง

 

นายปริญญา นนตะแสน             รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังยาง

นายณรงค์ นิระเคน              สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต1

นายฉลวย    สิงห์ชอบ            สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต1

นายสาคร    จันทร์มาลา          สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 1

นายสนั่น     จันทร์มาลา          สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต1

ด.ต.มานพ     คุณากร                สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2

นายวีรชน   วงศ์อาษา                  สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2

นายประวิทย์    มาตราช                 สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2

นายอินทร์ตอง     ฟองอ่อน            สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2

นายสมนึก     วงศ์คำแก้ว             สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2

นายครองรัตน์      เหลาแตว            สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2

นายกิตติพงษ์    ก้อนแพง    เลขานุการสภา ทต.วังยาง