สภาเทศบาล

นายเลิศชัย     ธิวะโต           ประธานสภาเทศบาลตำบลวังยาง

 

นายปริญญา นนตะแสน             รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังยาง
นายณรงค์ นิระเคน              สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต1
นายฉลวย    สิงห์ชอบ            สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต1
นายสาคร    จันทร์มาลา          สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 1
นายสนั่น     จันทร์มาลา          สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต1
ด.ต.มานพ     คุณากร                สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2
นายวีรชน   วงศ์อาษา                  สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2
นายประวิทย์    มาตราช                 สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2
นายอินทร์ตอง     ฟองอ่อน            สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2
นายสมนึก     วงศ์คำแก้ว             สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2
นายครองรัตน์      เหลาแตว            สมาชิกสภา ทต.วังยาง เขต 2
นายกิตติพงษ์    ก้อนแพง    เลขานุการสภา ทต.วังยาง