วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  ภารกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
เทศบาลตำบลวังยาง

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
“การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาสังคม ดำรงธรรมาภิบาล บริการด้วยไมตรี”
4.2 พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพ การผลิตการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
2. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
3. สร้างระบบบริหารจัดการให้บริการที่ดี ตลอดจนสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร
4. สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.3   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) ตัวชี้วัด (KPls) ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline  Data)
*เป้าหมาย  (Targets)
ปี  59-63 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63
1.  พัฒนาศักยภาพ การผลิตการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน 1.1) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ปี
จำนวน 187,756 บาท
187,756 188,000 190,000 195,000 200,000 210,000
1.2) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี
จำนวน 58,047 บาท
58,047 60,000 65,000 70,000 80,000 85,000

4.3   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) ตัวชี้วัด (KPls) ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline  Data)
*เป้าหมาย  (Targets)
ปี  59-63 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63
2.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการมีส่วนร่วม และสร้างความร่วมมือของหน่วยงานตลอดจนประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 2.1) ร้อยละของภาษีที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้นจากปี 2557 – ภาษีบำรุงท้องที่
จำนวน  54,939.08  บาท
10 2 2 2 2 2
-ภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวน 51,704.25 บาท 10 2 2 2 2 2
-ภาษีป้าย
จำนวน 8,000.- บาท
10 2 2 2 2 2
2.2) จำนวนโครงการที่มีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้น -จำนวน   2  โครงการ 10 2 2 2 2 2
2.3) การลดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการลดลง -มีงานบริการ ที่ต้องลดระยะเวลา
จำนวน 12 กระบวนงาน
12 3 2 2 2 2
2.4) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลวังยาง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 80 85 87 90 92 95 98

4.3   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) ตัวชี้วัด (KPls) ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline  Data)
*เป้าหมาย  (Targets)
ปี  59-63 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63
3. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.1) จำนวนของสมาชิก
อปพร.เพิ่มขึ้น
– ปี 2558 มีสมาชิก อปพร. จำนวน  154  คน 100 20 20 20 20 20

4.3   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) ตัวชี้วัด (KPls) ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline  Data)
*เป้าหมาย  (Targets)
ปี  59-63 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝัง และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม 4.1) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ได้รับการศึกษาต่อ 90 80 82 84 86 90
4.2)  ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีสำคัญเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ที่มีส่วนร่วม 90 80 82 84 86 90

4.3   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) ตัวชี้วัด (KPls) ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline  Data)
*เป้าหมาย  (Targets)
ปี  59-63 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63
5. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิการและสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 5.1) จำนวนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงลดลง จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน  276  คน 350 480 450 410 390 250
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 254 คน
5.2)  จำนวนครั้งของผู้มาใช้บริการในสถานพยาบาลลดลง จำนวนผู้มาใช้บริการ
22,000 ครั้ง
20,000 21,500 21,300 21,000 20,300 20,000
5.3) จำนวนกลุ่มด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น จำนวนกลุ่ม 26 กลุ่ม 31 27 28 29 30 31

4.3   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) ตัวชี้วัด (KPls) ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline  Data)
*เป้าหมาย  (Targets)
ปี  59-63 ปี 59 ปี 60 ปี 601 ปี 62 ปี 63
6. ดำเนินการเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 6.1) ร้อยละความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะ ประชาชนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 90 82 84 86 88 90

4.3   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) ตัวชี้วัด (KPls) ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline  Data)
*เป้าหมาย  (Targets)
ปี  59-63 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63
7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 7.1) พื้นที่ปลูกหญ้าแฝก ที่ดินสาธารณะที่ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 4 แห่ง 10 2 2 2 2 2
7.2) จำนวนฝายน้ำล้น และฝายชะลอน้ำที่ก่อสร้าง ปี 58 ก่อสร้างฝายน้ำล้น และฝายชะลอน้ำ จำนวน 20 แห่ง 20 16 17 18 19 20
7.3) พื้นที่การปลูกป่าชุมชน จำนวนป่าชุมชน 2 แห่ง 3 3 3 3 3 3