งบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 [download id=”1466″]
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [download id=”2393″]