คู่มือการปฏิบัติงานในการใช้ดุลยพินิจ ตามตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540