คณะผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายธีระ จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง

นางสุจินดา  จอมทะรักษ์
รองนายกฯ

นายบุญเทียบ  สุวรรณ
เลขานายกฯ
นายปรีชา  มาตราช
รองนายกฯ