กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวังยาง


นายธวัชชัย  ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวพันธิภา  ธิวะโต
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ