โครงสร้างกองช่าง เทศบาลตำบลวังยาง


นายวิษณุ  สาขา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพัฒนพงษ์  แสนมะฮุง
นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาวกาญจนา  ไพคำนาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทองสุข  สุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายสุริยันต์  ศรีไทย
คนงานทั่วไป