กองคลัง

โครงสร้างกองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง


นางวาลินี  วงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนิตดา  มาตราช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางลักษ์ขณา  ดิษพันลำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางพัฒนา  วงศ์สาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 -ว่าง-

 

 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางเกษร  มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้