กองการศึกษา

โครงสร้างกองการศึกษา เทศบาลตำบลวังยาง


นางสาวชุติมา   อุปพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายเกียรติศักดิ์  มะโนรักษ์
นักวิชาการศึกษา

นางกัลยาณี  นนตะแสน
ครู

นางกัลนิกา  ศูนย์จันทร์
ครู
นางสาวสกลจิต  จันทร์มาลา
ครู
นายพิชิต  ขันติยู
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววันวิสา  จันทร์เพ็งเพ็ญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปิยธิดา  ธิวะโต
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกานดา  พรมทอง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววัชราภรณ์  สุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก