home

Slider
การป้องกันทุจริตฯ
ระบบบริหารเว็บไซต์

   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

   ประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 12 ธันวาคม 62
-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑ – ๒) ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 24 มกราคม 63
-ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านเปือย ตำบลวังยาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 8 เมษายน 63
-ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕,๙ บ้านบึง ตำบลวังยาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 8 เมษายน 63
-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านเปือย ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 15 เมษายน 63
-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕,๙ บ้านบึง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 15 เมษายน 63
-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมที่จอดรถดับเพลิง และรถขยะเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 28 พฤษภาคม 63

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-gp

รายละเอียดสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕,๙ บ้านบึง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 29 เมษายน 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านเปือย ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 29 เมษายน 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑ – ๒) ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 4 กุมภาพันธ์ 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 2 มกราคม 63

รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : 14 พฤศจิกายน 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านเปือย ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : 23 ธันวาคม 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕,๙ บ้านบึง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : 23 ธันวาคม 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : 7 มกราคม 63
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมที่จอดรถดับเพลิง และรถขยะเทศบาล : 7 มกราคม 63
ประกาศแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : 23 มกราคม 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการเสนอไตรมาส : 17 สิงหาคม 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) : 1 ตุลาคม 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 : 1 กรกฎาคม 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 : 1 เมษายน 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561) : 2 มกราคม 62

   เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา/ Q&A

   หนังสือ สถ.

คณะผู้บริหาร

 

นายธีระ จันทร์มาลา
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง

นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลวังยาง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา